All Time Greats

Top Pilots All Time (Flights Flown)
Pilots Flights Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 2011
Haluk Özyiğit - GKT0004 1588
İlhan Minar - GKT0006 1371
Burak AYTEN - GKT0001 946
Bahadır Çetin - GKT0002 666
Top Pilots All Time (Hours Flown)
Pilots Hours Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 4631.09
İlhan Minar - GKT0006 2883.35
Haluk Özyiğit - GKT0004 2022.53
Burak AYTEN - GKT0001 1217.28
Gökhan Gökcen - GKT0034 1096.24

Current Month Stats

Top Pilot for February 2023 (Flights Flown)
Pilots Flights Flown
İlhan Minar - GKT0006 4
Emin Bayramlar - GKT0043 2
Kerim Oflaz - GKT0078 2
Serdar Sönmez - GKT0112 1
Top Pilot for February 2023 (Hours Flown)
Pilots Hours Flown
İlhan Minar - GKT0006 7
Kerim Oflaz - GKT0078 4
Serdar Sönmez - GKT0112 4
Emin Bayramlar - GKT0043 2
Top Pilot for February 2023 (Miles Flown)
Pilots Miles Flown
İlhan Minar - GKT0006 2297
Serdar Sönmez - GKT0112 1664
Kerim Oflaz - GKT0078 890
Emin Bayramlar - GKT0043 655

Historical Stats

August - 2013 View
September - 2013 View
October - 2013 View
November - 2013 View
December - 2013 View
January - 2014 View
February - 2014 View
March - 2014 View
April - 2014 View
May - 2014 View
June - 2014 View
July - 2014 View
August - 2014 View
September - 2014 View
October - 2014 View
November - 2014 View
December - 2014 View
January - 2015 View
February - 2015 View
March - 2015 View
April - 2015 View
May - 2015 View
June - 2015 View
July - 2015 View
August - 2015 View
September - 2015 View
October - 2015 View
November - 2015 View
December - 2015 View
January - 2016 View
February - 2016 View
March - 2016 View
April - 2016 View
May - 2016 View
June - 2016 View
July - 2016 View
August - 2016 View
September - 2016 View
October - 2016 View
November - 2016 View
December - 2016 View
January - 2017 View
February - 2017 View
March - 2017 View
April - 2017 View
May - 2017 View
June - 2017 View
July - 2017 View
August - 2017 View
September - 2017 View
October - 2017 View
November - 2017 View
December - 2017 View
January - 2018 View
February - 2018 View
March - 2018 View
April - 2018 View
May - 2018 View
June - 2018 View
July - 2018 View
August - 2018 View
September - 2018 View
October - 2018 View
November - 2018 View
December - 2018 View
January - 2019 View
February - 2019 View
March - 2019 View
April - 2019 View
May - 2019 View
June - 2019 View
July - 2019 View
August - 2019 View
September - 2019 View
October - 2019 View
November - 2019 View
December - 2019 View
January - 2020 View
February - 2020 View
March - 2020 View
April - 2020 View
May - 2020 View
June - 2020 View
July - 2020 View
August - 2020 View
September - 2020 View
October - 2020 View
November - 2020 View
December - 2020 View
January - 2021 View
February - 2021 View
March - 2021 View
April - 2021 View
May - 2021 View
June - 2021 View
July - 2021 View
August - 2021 View
September - 2021 View
October - 2021 View
November - 2021 View
December - 2021 View
January - 2022 View
February - 2022 View
March - 2022 View
April - 2022 View
May - 2022 View
June - 2022 View
July - 2022 View
August - 2022 View
September - 2022 View
October - 2022 View
November - 2022 View
December - 2022 View
January - 2023 View
February - 2023 View