All Time Greats

Top Pilots All Time (Flights Flown)
Pilots Flights Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 1691
Haluk Özyiğit - GKT0004 1561
İlhan Minar - GKT0006 1205
Burak AYTEN - GKT0001 946
Bahadır Çetin - GKT0002 666
Top Pilots All Time (Hours Flown)
Pilots Hours Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 4024.22
İlhan Minar - GKT0006 2550.02
Haluk Özyiğit - GKT0004 1980.11
Burak AYTEN - GKT0001 1217.28
Gökhan Gökcen - GKT0034 1079.43

Current Month Stats

Top Pilot for May 2021 (Flights Flown)
Pilots Flights Flown
Haşim Kadir Yüksel - GKT1938 25
Kerim Oflaz - GKT0078 16
Fikri Güler - GKT0015 4
Ismail Surek - GKT0029 4
Engin Ak - GKT1919 4
Top Pilot for May 2021 (Hours Flown)
Pilots Hours Flown
Haşim Kadir Yüksel - GKT1938 42
Kerim Oflaz - GKT0078 33
Fikri Güler - GKT0015 9
Deniz Keklik - GKT0003 7
Hakan Zarifoglu - GKT0046 6
Top Pilot for May 2021 (Miles Flown)
Pilots Miles Flown
Haşim Kadir Yüksel - GKT1938 7840
Kerim Oflaz - GKT0078 7825
Emir Fatih Sandıkçı - GKT1957 7565
Fikri Güler - GKT0015 3335
Hakan Zarifoglu - GKT0046 2431

Historical Stats

August - 2013 View
September - 2013 View
October - 2013 View
November - 2013 View
December - 2013 View
January - 2014 View
February - 2014 View
March - 2014 View
April - 2014 View
May - 2014 View
June - 2014 View
July - 2014 View
August - 2014 View
September - 2014 View
October - 2014 View
November - 2014 View
December - 2014 View
January - 2015 View
February - 2015 View
March - 2015 View
April - 2015 View
May - 2015 View
June - 2015 View
July - 2015 View
August - 2015 View
September - 2015 View
October - 2015 View
November - 2015 View
December - 2015 View
January - 2016 View
February - 2016 View
March - 2016 View
April - 2016 View
May - 2016 View
June - 2016 View
July - 2016 View
August - 2016 View
September - 2016 View
October - 2016 View
November - 2016 View
December - 2016 View
January - 2017 View
February - 2017 View
March - 2017 View
April - 2017 View
May - 2017 View
June - 2017 View
July - 2017 View
August - 2017 View
September - 2017 View
October - 2017 View
November - 2017 View
December - 2017 View
January - 2018 View
February - 2018 View
March - 2018 View
April - 2018 View
May - 2018 View
June - 2018 View
July - 2018 View
August - 2018 View
September - 2018 View
October - 2018 View
November - 2018 View
December - 2018 View
January - 2019 View
February - 2019 View
March - 2019 View
April - 2019 View
May - 2019 View
June - 2019 View
July - 2019 View
August - 2019 View
September - 2019 View
October - 2019 View
November - 2019 View
December - 2019 View
January - 2020 View
February - 2020 View
March - 2020 View
April - 2020 View
May - 2020 View
June - 2020 View
July - 2020 View
August - 2020 View
September - 2020 View
October - 2020 View
November - 2020 View
December - 2020 View
January - 2021 View
February - 2021 View
March - 2021 View
April - 2021 View
May - 2021 View