All Time Greats

Top Pilots All Time (Flights Flown)
Pilots Flights Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 1745
Haluk Özyiğit - GKT0004 1568
İlhan Minar - GKT0006 1208
Burak AYTEN - GKT0001 946
Bahadır Çetin - GKT0002 666
Top Pilots All Time (Hours Flown)
Pilots Hours Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 4143.58
İlhan Minar - GKT0006 2555.08
Haluk Özyiğit - GKT0004 1988.24
Burak AYTEN - GKT0001 1217.28
Gökhan Gökcen - GKT0034 1088.15

Current Month Stats

Top Pilot for July 2021 (Flights Flown)
Pilots Flights Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 22
Mustafa Ahmet Hamzaoğlu - GKT0103 16
Haşim Kadir Yüksel - GKT1938 10
Ismail Surek - GKT0029 9
Fikri Güler - GKT0015 7
Top Pilot for July 2021 (Hours Flown)
Pilots Hours Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 39
ERDOĞAN UÇAR - GKT1964 17
Mustafa Ahmet Hamzaoğlu - GKT0103 17
Haşim Kadir Yüksel - GKT1938 15
Ismail Surek - GKT0029 11
Top Pilot for July 2021 (Miles Flown)
Pilots Miles Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 10422
Haşim Kadir Yüksel - GKT1938 6518
Mustafa Ahmet Hamzaoğlu - GKT0103 3926
ERDOĞAN UÇAR - GKT1964 3924
Hasan Ciftci - GKT0236 3655

Historical Stats

August - 2013 View
September - 2013 View
October - 2013 View
November - 2013 View
December - 2013 View
January - 2014 View
February - 2014 View
March - 2014 View
April - 2014 View
May - 2014 View
June - 2014 View
July - 2014 View
August - 2014 View
September - 2014 View
October - 2014 View
November - 2014 View
December - 2014 View
January - 2015 View
February - 2015 View
March - 2015 View
April - 2015 View
May - 2015 View
June - 2015 View
July - 2015 View
August - 2015 View
September - 2015 View
October - 2015 View
November - 2015 View
December - 2015 View
January - 2016 View
February - 2016 View
March - 2016 View
April - 2016 View
May - 2016 View
June - 2016 View
July - 2016 View
August - 2016 View
September - 2016 View
October - 2016 View
November - 2016 View
December - 2016 View
January - 2017 View
February - 2017 View
March - 2017 View
April - 2017 View
May - 2017 View
June - 2017 View
July - 2017 View
August - 2017 View
September - 2017 View
October - 2017 View
November - 2017 View
December - 2017 View
January - 2018 View
February - 2018 View
March - 2018 View
April - 2018 View
May - 2018 View
June - 2018 View
July - 2018 View
August - 2018 View
September - 2018 View
October - 2018 View
November - 2018 View
December - 2018 View
January - 2019 View
February - 2019 View
March - 2019 View
April - 2019 View
May - 2019 View
June - 2019 View
July - 2019 View
August - 2019 View
September - 2019 View
October - 2019 View
November - 2019 View
December - 2019 View
January - 2020 View
February - 2020 View
March - 2020 View
April - 2020 View
May - 2020 View
June - 2020 View
July - 2020 View
August - 2020 View
September - 2020 View
October - 2020 View
November - 2020 View
December - 2020 View
January - 2021 View
February - 2021 View
March - 2021 View
April - 2021 View
May - 2021 View
June - 2021 View
July - 2021 View