All Time Greats

Top Pilots All Time (Flights Flown)
Pilots Flights Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 2206
İlhan Minar - GKT0006 1621
Haluk Özyiğit - GKT0004 1620
Burak AYTEN - GKT0001 946
Emin Bayramlar - GKT0043 733
Top Pilots All Time (Hours Flown)
Pilots Hours Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 4984.44
İlhan Minar - GKT0006 3476.18
Haluk Özyiğit - GKT0004 2062.11
Burak AYTEN - GKT0001 1217.28
Fikri Güler - GKT0015 1148

Current Month Stats

Top Pilot for December 2023 (Flights Flown)
Pilots Flights Flown
İlhan Minar - GKT0006 16
Kerim Oflaz - GKT0078 14
Haluk Özyiğit - GKT0004 6
Fikri Güler - GKT0015 6
Yusuf Temel - GKT0019 6
Top Pilot for December 2023 (Hours Flown)
Pilots Hours Flown
İlhan Minar - GKT0006 44
Kerim Oflaz - GKT0078 25
Fikri Güler - GKT0015 7
Yusuf Temel - GKT0019 7
Haluk Özyiğit - GKT0004 6
Top Pilot for December 2023 (Miles Flown)
Pilots Miles Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 19271
İlhan Minar - GKT0006 15306
Fikri Güler - GKT0015 2392
Yusuf Temel - GKT0019 2062
Haluk Özyiğit - GKT0004 1815

Historical Stats

August - 2013 View
September - 2013 View
October - 2013 View
November - 2013 View
December - 2013 View
January - 2014 View
February - 2014 View
March - 2014 View
April - 2014 View
May - 2014 View
June - 2014 View
July - 2014 View
August - 2014 View
September - 2014 View
October - 2014 View
November - 2014 View
December - 2014 View
January - 2015 View
February - 2015 View
March - 2015 View
April - 2015 View
May - 2015 View
June - 2015 View
July - 2015 View
August - 2015 View
September - 2015 View
October - 2015 View
November - 2015 View
December - 2015 View
January - 2016 View
February - 2016 View
March - 2016 View
April - 2016 View
May - 2016 View
June - 2016 View
July - 2016 View
August - 2016 View
September - 2016 View
October - 2016 View
November - 2016 View
December - 2016 View
January - 2017 View
February - 2017 View
March - 2017 View
April - 2017 View
May - 2017 View
June - 2017 View
July - 2017 View
August - 2017 View
September - 2017 View
October - 2017 View
November - 2017 View
December - 2017 View
January - 2018 View
February - 2018 View
March - 2018 View
April - 2018 View
May - 2018 View
June - 2018 View
July - 2018 View
August - 2018 View
September - 2018 View
October - 2018 View
November - 2018 View
December - 2018 View
January - 2019 View
February - 2019 View
March - 2019 View
April - 2019 View
May - 2019 View
June - 2019 View
July - 2019 View
August - 2019 View
September - 2019 View
October - 2019 View
November - 2019 View
December - 2019 View
January - 2020 View
February - 2020 View
March - 2020 View
April - 2020 View
May - 2020 View
June - 2020 View
July - 2020 View
August - 2020 View
September - 2020 View
October - 2020 View
November - 2020 View
December - 2020 View
January - 2021 View
February - 2021 View
March - 2021 View
April - 2021 View
May - 2021 View
June - 2021 View
July - 2021 View
August - 2021 View
September - 2021 View
October - 2021 View
November - 2021 View
December - 2021 View
January - 2022 View
February - 2022 View
March - 2022 View
April - 2022 View
May - 2022 View
June - 2022 View
July - 2022 View
August - 2022 View
September - 2022 View
October - 2022 View
November - 2022 View
December - 2022 View
January - 2023 View
February - 2023 View
March - 2023 View
April - 2023 View
May - 2023 View
June - 2023 View
July - 2023 View
August - 2023 View
September - 2023 View
October - 2023 View
November - 2023 View
December - 2023 View