All Time Greats

Top Pilots All Time (Flights Flown)
Pilots Flights Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 1591
Haluk Özyiğit - GKT0004 1526
İlhan Minar - GKT0006 1195
Burak AYTEN - GKT0001 933
Bahadır Çetin - GKT0002 666
Top Pilots All Time (Hours Flown)
Pilots Hours Flown
Kerim Oflaz - GKT0078 3804.16
İlhan Minar - GKT0006 2530.33
Haluk Özyiğit - GKT0004 1916.52
Burak AYTEN - GKT0001 1195.56
Gökhan Gökcen - GKT0034 1019.02

Current Month Stats

Top Pilot for December 2020 (Flights Flown)
Pilots Flights Flown
Mustafa Ahmet Hamzaoğlu - GKT0103 5
Hazar Melih Uymaz - GKT0250 5
Kerim Oflaz - GKT0078 4
Hakan Zarifoglu - GKT0046 4
Emin Bayramlar - GKT0043 4
Top Pilot for December 2020 (Hours Flown)
Pilots Hours Flown
Hakan Zarifoglu - GKT0046 10
Kerim Oflaz - GKT0078 9
Mustafa Ahmet Hamzaoğlu - GKT0103 7
Hazar Melih Uymaz - GKT0250 5
Emin Bayramlar - GKT0043 4
Top Pilot for December 2020 (Miles Flown)
Pilots Miles Flown
Hakan Zarifoglu - GKT0046 8176
Kerim Oflaz - GKT0078 2669
Mustafa Ahmet Hamzaoğlu - GKT0103 1821
Emin Bayramlar - GKT0043 1546
Hazar Melih Uymaz - GKT0250 997

Historical Stats

August - 2013 View
September - 2013 View
October - 2013 View
November - 2013 View
December - 2013 View
January - 2014 View
February - 2014 View
March - 2014 View
April - 2014 View
May - 2014 View
June - 2014 View
July - 2014 View
August - 2014 View
September - 2014 View
October - 2014 View
November - 2014 View
December - 2014 View
January - 2015 View
February - 2015 View
March - 2015 View
April - 2015 View
May - 2015 View
June - 2015 View
July - 2015 View
August - 2015 View
September - 2015 View
October - 2015 View
November - 2015 View
December - 2015 View
January - 2016 View
February - 2016 View
March - 2016 View
April - 2016 View
May - 2016 View
June - 2016 View
July - 2016 View
August - 2016 View
September - 2016 View
October - 2016 View
November - 2016 View
December - 2016 View
January - 2017 View
February - 2017 View
March - 2017 View
April - 2017 View
May - 2017 View
June - 2017 View
July - 2017 View
August - 2017 View
September - 2017 View
October - 2017 View
November - 2017 View
December - 2017 View
January - 2018 View
February - 2018 View
March - 2018 View
April - 2018 View
May - 2018 View
June - 2018 View
July - 2018 View
August - 2018 View
September - 2018 View
October - 2018 View
November - 2018 View
December - 2018 View
January - 2019 View
February - 2019 View
March - 2019 View
April - 2019 View
May - 2019 View
June - 2019 View
July - 2019 View
August - 2019 View
September - 2019 View
October - 2019 View
November - 2019 View
December - 2019 View
January - 2020 View
February - 2020 View
March - 2020 View
April - 2020 View
May - 2020 View
June - 2020 View
July - 2020 View
August - 2020 View
September - 2020 View
October - 2020 View
November - 2020 View
December - 2020 View